Thomas Stout

The Midwest sticks to the old school.

rides cars Thomas-Stout_-Lawton-OK-oklahoma

Drawing by Thomas Stout of Lawton, Oklahoma.