Chevrolet Impala

Cherry Imp skatin' on Forgiato wheels.