LemonheadSS

1996 Impala SS Owner: Drew (David Yates Photography)

1996 Impala SS
Owner: Drew
(David Yates Photography)