Chevrolet Camaro SS w/ Forgiato DiFalco Grille

TaTe Design of Florida wrapped this 'Maro on 24-inch Forgiato Misto wheels with a Halo Super Cars tilt hood.

1 of 9
  • rides magazine forgiato misto zl1 bodykit chrome wrap tate design solomon lunger
  • rides magazine forgiato misto zl1 bodykit chrome wrap tate design solomon lunger
  • rides magazine forgiato misto zl1 bodykit chrome wrap tate design solomon lunger
  • rides magazine forgiato misto zl1 bodykit chrome wrap tate design solomon lunger
  • Camaro-Misto-4
  • rides magazine forgiato misto zl1 bodykit chrome wrap tate design solomon lunger
  • Camaro-Misto-6
  • Camaro-Misto-7
  • Camaro-Misto-1

Photos by Solomon Lunger