Chameleon-Wrapped Camaro On XO Luxury Wheels

This 'Maro is too clean!

1 of 8
  • Camaro on Silver Miami-1-3
  • image009
  • image011
  • image012
  • Camaro on Silver Miami-1
  • Camaro on Silver Miami-1-2
  • Camaro on Silver Miami-1-5
  • image010

Photos: XO Luxury